Bugünkü 32546 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile mesleki deneyim şartı için bir kere daha süre uzatıldı.

Ev sahibi olmak isteyenlere maliyetine ev kampanyası Ev sahibi olmak isteyenlere maliyetine ev kampanyası

Herkesin emlakçı olmasını engellemek ve emlakçılık yapmak isteyenler için belirli kriterlerin aranmasını sağlayacak olan yönetmelikte en çok tartışılan maddelerden bir tanesi de emlakçılık yetki belgesi almak isteyen kişilere yönelik olarak getirilen mesleki deneyim şartı olmuştu. 

Ticaret Bakanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında bu şartın aranacağı tarih 31 Aralık 2024 tarihine uzatıldı.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(9) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/12/2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kararı kapsamında Ticaret Bakanlığı söz konusu tarihi 6 aya kadar uzatma yetkisini kullanmış oldu. Taşınmaz ticareti yapmak için emlakçılık yetki belgesi almak isteyen kişiler için mesleki deneyim şartı 31 Aralık 2024 tarihine kadar aranmayacak.

5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi şu şekildeydi:

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ve üçüncü fıkra kapsamında yer almayan tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde, 6. maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir.