İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kendi mülkiyetinde bulunan Başakşehir Tatarcık mahallesindeki konut imarlı 32 dönümlük arsayı 87 milyon TL bedelle satışa çıkardı. İhalesi, kapalı teklif usulüyle 17 Aralıkta gerçekleşecek. 

İBB'NİN ARSA SATIŞ İLANI

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli Başakşehir Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesi 125 Ada 15 Parsel Sayılı Taşınmazın Satışı Mülkiyeti Belediyemize ait olan “Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait olan 32.212,86 m² alanlı 125 ada 15 parsel sayılı taşınmazın satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1.İdarenin:
a.Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Caddesi No:3 Başakşehir/İSTANBUL
b.Telefon ve Faks Numarası: 444 0 669 ve 0(212) 692 55 32
2.İşin Adı: Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesi, 125 Ada 15 Parsel sayılı taşınmazın satışı
3.İşin Yeri: Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesi, 125 Ada 15 Parsel
4.Muhammen Bedel: 87.000.000,00-TL (SeksenyedimilyonTürkLirası) İlgili kanun gereği Belediye mülkleri KDV den istisnadır.
5.Geçici Teminat (%3): 2.610.000,00-TL (İkimilyonaltıyüzonbinTürkLirası)
6.İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler:
a.İl/İlçe: İstanbul/Başakşehir
b.Mahalle: Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesi
c.Ada/Parsel: 125/15
d.Yüz Ölçümü: 32.212,86 m²
e.Belediye Hisse Oranı: Tam
f.İmar Durumu: Konut Alanı
g.Emsal: TAKS:min.0.20-maks.0.40, KAKS:0.50, Yençok:Z+4 Kat
h.Cinsi: Arsa
7.Ödeme Şekli ve Şartları:
İhale bedeli peşin ya da vadeli ödenebilir.

8.İhalenin Yeri ve Zamanı:

a.Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Başak Mahallesi, 5.Etap
1.Kısım Akşemsettin Caddesi, No:3 Başakşehir/İSTANBUL
b.17/12/2020 (Perşembe) Saat: 10:30
9.Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 17/12/2020 (Perşembe) Saat: 10:30
10.İhaleye Katılabilme Şartları:
a.Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı
b.İkametgâh Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge
c.Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:
i.Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
ii.Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d.İmza Sirküleri:
i.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
ii.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e.Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun.
f.Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine uygun.
g.Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
h.Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belge.
i.Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname.
j.Belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bunların noterden
onaylı olması gerekir.
11.Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (17/12/2020 (Perşembe) Saat:10:30’a kadar) Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım, Akşemsettin Caddesi, No:3 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih
ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
12.Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım, Akşemsettin Caddesi, No:3 Başakşehir/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 1.500,00TL (BinbeşyüzTürkLirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
İlan olunur