Fikirtepe Halkı, Fikirtepe Platformu Çatısı Altında, Yasal Düzenleme Ve Mevzuatların Güncellenip Vatandaşların Haklarının Sağlama Alınmaması Durumunda Toplu Olarak Dava Açmaya Hazırlanıyor..

Fikirtepe Platformu ve Fikirtepe Dernek Başkanı Yasin Bektaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Fikirtepe Halkı bakanlığın uyguladığı kentsel dönüşüme karşı değil. Ancak, verilen sözler doğrultusunda haklarının resmi yazılı belge ile sağlama alınmasını istiyor ve talep ediyor. Bu amaçla bakanlığın Fikirtepe 1. Etap dönüşümü için dağıttığı broşür içeriği ve 6306 sayılı yasa 6/A - 7. Maddesinin uygulanmaması dahil tüm haklarımızın yazılı olduğu resmi yazılı belge verilmesi için örnek bir dilekçe metni hazırladık.

Bakanlığa verilecek Örnek Dilekçesi ve EK 1- 6306 Sayılı Uygulama Protokolü - EK-2 Bakanlık Broşür indirmek için buraya tıkla

Fikirtepe'de kira amacıyla imza atmış yada atmamış tüm vatandaşların haklarının korunmasına yönelik hazırlanan ve ilerde dava konusu da olabilecek bu dilekçe örneğini tüm Fikirtepelilerin Altunizade'de bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne ekleriyle beraber vermelerini tavsiye ediyoruz'' dedi.

FİKİRTEPE PLATFORMU ve FİKİRTEPE DERNEĞİ, FİKİRTEPE HALKI'nın talep ve beklentilerini dile getirmek ve ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'na uygulamada yardımcı olmak için Kanun ve Mevzuatlara ilişkin önerilerini de tek dilekçe haline getirdi.

FİKİRTEPE PLATFORMU'ndan yapılan açıklamada hazırlanan bu hukuki dilekçe örneğini ilgili ekleri ile birlikte imza atan ve atmayan tüm Fikirtepelilerin ileride telafisi mümkün olmayan hata ve zararlar oluşmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne evrak kayıt numarası alarak vermeleri tavsiye edildi. FİKİRTEPE PLATFORMU tarafından hazırlanan dilekçe'de Bakanlığa önerilerde bulunulurken Fikirtepe Halkı'nın kanunlar çerçevesinde talep ve beklentileri de dile geitirildi.

FİKİRTEPE PLATFORMU başkanı Yasin Bektaş bakanlığa verilecek dilekçelerin davaya da esas konu teşkil edeceğini vurgulayarak, vatandaşları uyardı! '' ilerleyen süreçte hak kaybına uğramamak ve gerekli resmi belgelerin alınması için ilgili idare mahkemesinde bireysel değil, toplu dava açmayı düşünüyoruz. Tüm Fikirtepelilerin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, süreci baltalamadan haklarımızın sağlama alınması için gerekli hassasiyeti göstereceğini umuyor, dilekçe metnini Fikirtepe Halkı'nın hizmetine sunuyoruz.

Kentsel dönüşüme giren Evlere Verilen Kira yardımları artıyor! Kentsel dönüşüme giren Evlere Verilen Kira yardımları artıyor!

YÜRÜTMEYİ DURDURMADAN, KANUNLARIN DÜZELTİLMESİ VE RESMİ YAZILI EVRAĞIN VERİLMESİNE YÖNELİK DAVA

Fikirtepe Platformu tarafından yapılan açıklamanın devamında, açılması düşünülen dava yürütmeyi durdurma ve süreci sekteye uğratmak için değil, kanun ve mevzuatların hızla düzenlenerek vatandaşların haklarının sağlama alınacağı resmi yazılı evrağın mahkemeler üzerinden talep edilmesine yönelik olacaktır.

FİKİRTEPE PLATFORMU VE FİKİRTEPE DERNEĞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN DİLEKÇEDE NE YAZIYOR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne

Konu 1: 6306 sayılı Kanun'un hükümlerine ve uygulamalarına ilişkin genel önerimiz

Konu 2: 6306 sayılı Kanun'un 6A Maddesi’nin hükümlerine ve Fikirtepe ve Çevresi Riskli Alanı 1.Etabı'nda bu madde uygulamasına ilişkin isteğimiz

Konu 3: Fikirtepe ve Çevresi Riskli Alanı 1.Etabı’nda ÇŞB'ce yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamasını açıklayan broşüre ve bu broşürdeki bilgileri ve hak sahipliği verilerini ve bilgilerini içeren e-imzalı belgeye ilişkin isteğimiz

Konu 4: 6306 sayılı Kanun'un 6A Maddesi’nin T.C. Anayasası’na aykırı şekilde düzenlenmiş 5. ve 7.fıkralarının yukarıdaki istemlerimizle ve T.C. Anayasası ile uyumlu olarak yeniden düzenlenmiş metinlerine ilişkin isteğimiz

Bakanlığınız'ca 6306 sayılı Kanun'un 6A Maddesi kapsamında uygulamaya alınan Fikirtepe ve Çevresi Riskli Alanı 1.Etabı'ndaki arsa payları 08.04.2021'de Hazine'ye devrolunan hak sahipleriyiz.

1. 6306 sayılı Kanun'un hükümlerine ve uygulamalarına ilişkin genel önerimiz (Fikirtepe gibi riskli alanların dönüşümünün tıkanmaması için de en baştan olması ve yapılması gereken hükümlere ve uygulamalara ilişkin önerimiz):

Türkiye'de kentsel dönüşüm uygulamalarının gereken hızda ilerlemesi için, taşınmaz piyasasının sık sık içine girdiği ve satışa sunulan taşınmazların mantıklı fiyatlardan alıcı bulamadığı durgunluk dönemlerinin ne zaman başlayıp biteceğinin belli olmamasının yarattığı belirsizlik ortamında, taşınmaz sahipleri normalde yıkılıp yeniden yapılarak dönüşümlenmesini yeğleyecekleri yapılarının dönüşümünü bekletmektedir ve bu dönüşüm bekletmelerini ortadan kaldırmak için, taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri uyarınca üstlenicilere yaptırılan dönüşüm uygulamaları sırasında, inşaatın her aşamasında üstlenicilerin kendi paylarına düşen bağımsız bölümlerin önceden belirlenmiş olanlarını, maliyetin biraz üzerinde belirli bir taban fiyattan satabileceklerinin güvencelenmesi gerekmektedir. Söz konusu güvencelemeyi, TOKİ ya da yeni kurulacak bir Kentsel Dönüşüm Düzenleme ve Denetleme Kurumu (KDDDK ya da KDDK) yapabilir. TOKİ ya da yeni kurulacak KDDK, kentsel dönüşüm uygulamalarını hızlandırmak için, bunun yanında, diğer bazı ek görevler de üstlenmeli ve çok sayıda yapının bulunduğu bir çevreyi kapsayan riskli alanlar ve çok sayıda yapıyı barındıran tek parselden oluşan büyük alanlar gibi dönüşümlenecek taşınmazların sahiplerinin dönüşüm amacıyla birlikte davranmalarını ve karar almalarını engelleyecek nicelik ve nitelikte olmaları, dönüşüm amacıyla yapılan inşaatın yarıda kalması ya da başka tür hukuki çıkmazlardan dolayı dönüşümün tıkanması durumlarında, başvuru üzerine ya da kendi kararıyla devreye girerek, kendisinde hazır bulunacak taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri formatlarından taşınmaz sahiplerinin çoğunluğunun istediğini, istedikleri şekilde değiştirerek, ihale sonucu seçeceği üstleniciyle, taşınmaz sahipleri adına, yasal temsilcileri sıfatıyla, taşınmaz satışı vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamalı, sözleşme gereklerinin yerine getirildiğini izlemeli, belli aşamalarda önceden verdiği güvence uyarınca, üstlenicinin istemesi üzerine ya da inşaatın önceden belirlenmiş tarihlerde istenen aşamaya ulaşamamış olduğu durumlarda, inşaatın her aşamasında üstleniciye düşen bağımsız bölümlerin önceden belirlenmiş olanlarını, önceden güvencelediği maliyetin biraz üzerindeki taban fiyatlardan, üstleniciye bedelini ödeyerek satın almalı, dönüşüme başlayamamış ya da dönüşümü yarıda kalmış taşınmazların sahiplerinin başvurusu üzerine, elindeki hazır yeni yapı stoğundan bağımsız bölüm önermeli ve anlaşma sağlanırsa, dönüşüme başlayamamış ya da dönüşümü yarıda kalmış taşınmazları, önerdiği kendi sahipliğindeki yeni yapılardaki bağımsız bölümlerle takaslayarak, kendisi dönüşümlemek üzere devralmalı, böylece dönüşümü sözleşmeleyerek, güvenceleyerek, izleyerek, denetleyerek ve destekleyerek, tıkandırmadan doğal seyrinde geliştirmeli ve olumluca sonlandırmalıdır. TOKİ ya da yeni kurulacak KDDK'nın verdiği güvenceler uyarınca satın almak zorunda kalacağı bağımsız bölümlerin bedelini ödemek için gereksineceği fonlar, halka arzlanacak gayrimenkul sertifikaları çıkarılarak sağlanabilir ve yatırımcılar için hem taşınmaz piyasasının getirisinden faydalanmayı sağlayan hem de faizsiz yeni bir tür yatırım aracı piyasalanmış olur. TOKİ ya da yeni kurulacak KDDK, dönüşümlenecek yapı ve alanlardaki hak sahiplerinin kendi aralarındaki dönüşüme ilişkin karar alma ve TOKİ ya da yeni kurulacak KDDK ile iletişim kurma düzeneği olarak e-imza ya da mobil imzayla kullanılabilen internet platformları kurmalı ve işletmelidir.

2. 6306 sayılı Kanun'un 6A Maddesi’nin hükümlerine ve Fikirtepe ve Çevresi Riskli Alanı 1.Etabı'nda bu madde uygulamasına ilişkin isteğimiz:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Fikirtepe ve Çevresi Riskli Alanı 1.Etabı'nın uygulaması kapsamına alındığı 6306 sayılı Kanun'un 6A Maddesi, alt ve ilişkili mevzuatıyla, uygulamaya tabi tutulan taşınmazların sahiplerinin anayasal mülkiyet haklarını çiğneyen değerleme yöntemleri, birkaç yıllık belirsiz uygulama süresince anayasal mülkiyet hakkının güvencelenmemesi ve tasarruf hakkının askıya alınması, madde hükümlerinde uygulamacı kamu kurumunun da dönüşüm sonucu yeni yapılacak yapılardaki bağımsız bölümlerden pay edinerek satış karıyla bütün yapım maliyetini fazlasıyla çıkaracağı için yapım maliyetinin hiçbir şekilde hak sahiplerine yansıtılmaması gereken Fikirtepe ve Çevresi Riskli Alanı 1.Etabı'ndaki gibi bir uygulamayı öngörmemiş olması açılarından, derhal giderilmesi gereken hukuki sakatlıklar içermektedir. 6306 sayılı Kanun'un 6A Maddesinin değerleme yöntemleri, alt ve ilişkili mevzuatıyla, uygulama kapsamındaki taşınmazın olası bütün değerleme yöntemlerinden haksahibi için en avantajlı olanı (örneğin bu madde kapsamında uygulamaya alınan taşınmazın karşılığında hak sahibine dönüşüm sonrası verilecek yeni yapı alanı payının ödeme günündeki piyasa değeri) seçilerek belirlenmiş uygulama kapsamına alınma sonrası hak sahibinin istediği anda peşin ödenen nakitin ya da uygulama kapsamındaki taşınmazın kat karşılığı inşaat sözleşmesi piyasasında geçerli paylaşım oranındaki toplam arsa sahibi yeni yapı alanı payının, dönüşümlenen taşınmazların ve yapılacak yeni yapıların SPK lisanslı firmaca raporlanmış şerefiye dağılımı baz alınarak hak sahipleri arasındaki bölüşümüyle belirlenmiş hak sahibi bazındaki yeni yapı alanı payının, hak sahiplerine uygulama sonucu verileceği şekilde düzenlenmelidir. 6306 sayılı yasanın 10.02.2012’de TBMM’ye sunulan tasarı metninin Genel Gerekçe kısmında, aynı konudaki mevcut düzenleme olan 7269 sayılı yasadaki “öncelikle kanuni mecburiyet esası” yerine, 6306 sayılı yasa tasarısında “öncelikle gönüllülük esası”nın getirildiği vurgulanmaktadır. 6306 sayılı Kanun'un 6A Maddesi, bu Kanun'a yasa tasarısındaki Genel Gerekçe'sine tamamıyla aykırıca sonradan sokulmuş bir düzenleme olarak, bu uygulama kapsamındaki taşınmazların, karşılığında mülkiyet hakkını hukuki bağlayıcılığı ve içeriği ile güvenceleyen herhangi bir belge verilmeden, Hazine'ye devrolunması, karşılığı birkaç yıl sonra verilecek olsa bile, bu birkaç yıl süresince serbest piyasa eşdeğeriyle karşılıklanacağı güvencelenmeksizin, mülkiyet hakkının belirsizce askıda bırakılarak anayasal mülkiyet hakkının çiğnenmesi demek olduğundan, Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldiği anda iptale tabidir. Bu yüzden, bu uygulama kapsamındaki hak sahiplerine, halihazırda mevzuatlanmış ve içerik bakımından amaca en uygun bir belge olarak, SPK'nın Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2) ile düzenlenmiş satılabilir gayrimenkul sertifikaları verilmelidir. Bu sayede, birkaç yıl gibi uzun bir süre boyunca, hak sahiplerinin hem mülkiyet hakları belgelenmiş, hem tasarruf hakları en azından gelecekteki karşılığın satılabilirliği anlamında ellerinden alınmamış olur. Ancak, uygulama kapsamındaki hak sahiplerine bu gayrimenkul sertifikalarının verileceği, 6306 sayılı yasanın 6A Maddesine işlenmelidir. Ayrıca, 6306 sayılı yasanın 6A maddesi uyarınca Hazine'ye devrolunan taşınmazlar karşılığında gayrimenkul sertifikaları verilse bile, emlak vergisine tabi taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkı, Hazine'ye devirle birlikte, kalıcı olarak yasaklanmış olacağından ve karşılığında verilecek gayrimenkul sertifikaları da emlak vergisine tabi olmadığından, Emlak Vergisi Kanunu'nun 9. ve 19.Maddeleri uyarınca Hazine'ye devir tarihinden sonraki, yani 2021 yılı emlak vergisi taksitleri terkinlenmeli ve en iyisi bu konudaki yorum farklılıklarından kaynaklanabilecek uygulanmama riskini ortadan kaldırabilmek için, Hazine'ye devir tarihinde ödeme süresi geçmemiş emlak vergisi taksitlerinin terkinleneceği, 6306 sayılı yasanın 6A/5 fıkrası metnine işlenmelidir.

3. Fikirtepe ve Çevresi Riskli Alanı 1.Etabı’nda ÇŞB'ce yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamasını açıklayan broşüre ve bu broşürdeki bilgileri ve hak sahipliği verilerini ve bilgilerini içeren e-imzalı belgeye ilişkin isteğimiz:

ÇŞB Fikirtepe irtibat ofislerinde 05.07.2021'de askılanmaya ve 07.07.2021'de basılı nüsha olarak dağıtılmaya başlanan söz konusu broşürde, Fikirtepe ve Çevresi Riskli Alanı 1.Etabı’nda ÇŞB'ce yürütülecek kentsel dönüşüm uygulaması sonucu hak sahiplerine haklarına karşılık verilecek yeni yapı alanlarının hesaplanmasında kullanılacağı belirtilen formül biraz daha netleştirilmeli ve "kamuya terk ve temlik öncesi brüt arsa payı metrekaresi ile 4 emsal ve %50 paylaşım oranının çarpılması sonucu bulunacak yeni yapı alanı metrekaresinin, hak sahiplerine dönüşüm sonucu verilecek yeni yapıdaki bağımsız bölümlerin yalnızca emsale dahil yeni yapı alanından kapsadığı kısım dikkate alınarak her hak sahibine verileceği ve bu emsale dahil yeni yapı alanı payı ile bu alanın payına emsal harici yeni yapı alanından düşen kısım için hak sahiplerinden hiç bir bedel istenmeyeceği, ayrıca emsal harici alanların yeni yapılardaki dağılımında (örneğin emsal harici alan kapsamındaki balkonlar, ortak alan niteliğindeki kat koridorları ve blok giriş hollerinin yeni yapılardaki dağılımında) ÇŞB'ye ve hak sahiplerine paylaştırılacak kısımlar arasında ayrımcılık yapılmayacağı" açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, her hak sahibinin, yukarıda belirtilen paylaşım hesaplamasında esas alınacak kamuya terk ve temlik öncesi brüt arsa payı metrekaresi ve yeni imar planındaki proje ada numarasının belirtildiği ve yukarıdaki paylaşım uygulamasına açıklık getiren belirtim de eklenmiş söz konusu broşürdeki açıklamaları içeren ve 6306 sayılı Kanun'un 6A Maddesi’nin 7.fıkrasının mevcut haliyle uygulanmayacağını belirten Bakanlığ’ın e-imzalı ve antetli bir yazısının, her hak sahibine ayrı ayrı verilmesini istemekteyiz. Bu e-imzalı ve antetli bakanlık yazısı, hak sahiplerine haklarının belgelenmesi için verilmesini istediğimiz gayrimenkul sertifikası verilinceye kadar geçecek zamandaki belgesizliği gidermek içindir ve istemimizle uyumlu bir örneği ekte sunulmuştur.

4. 6306 sayılı Kanun'un 6A Maddesi’nin T.C. Anayasası’na aykırı şekilde düzenlenmiş 5. ve 7.fıkralarının yukarıdaki istemlerimizle ve T.C. Anayasası ile uyumlu olarak yeniden düzenlenmiş metinlerine ilişkin isteğimiz

6306 sayılı Kanun'un 6A Maddesi’nin 5. ve 7.fıkralarının, Fikirtepe ve Çevresi Riskli Alanı 1.Etabı'nda ÇŞB'ce yürütülecek kentsel dönüşümün uygulama esaslarını açıklayan broşürle, yukarıdaki istemlerimizle ve T.C. Anayasası ile uyumlu olması için, 6306 sayılı yasanın 6A/7 fıkrasının mevcut metni bütünüyle kaldırılarak (alt ve ilişkili mevzuatıyla) "Yapılacak konut ve işyerlerinin niteliği ve büyüklüğü, Bakanlıkça, hak sahipleri açısından kazanılmış haklar ve en yüksek değer elde edilmesi ilkesi gözetilerek belirlenir. Uygulama kapsamındaki taşınmazların hak sahiplerine haklarına karşılık, uygulama kapsamındaki taşınmazın kat karşılığı inşaat sözleşmesi piyasasında geçerli paylaşım oranındaki toplam arsa sahibi yeni yapı alanı payının (dönüşümlenen taşınmazların ve yapılacak yeni yapıların SPK lisanslı bir taşınmaz değerleme firmasınca raporlanmış şerefiye dağılımı baz alınarak) hak sahipleri arasındaki bölüşümüyle belirlenmiş hak sahibi bazındaki yeni yapı alanı payına ilişkin dönüşüm öncesi satılabilir gayrimenkul sertifikası, dönüşüm sonrası da tapu verilir ya da bu şekilde belirlenmiş yeni yapı alanı payının ödeme günündeki piyasa değeri, uygulama kapsamına alınma sonrası hak sahibinin istediği günde peşin olarak nakit ödenir. Hak sahiplerine haklarına karşılık verilecek yeni yapı alanlarının hesaplanmasında kullanılacak formül, hak sahiplerinin ilgili imar planında emsal hesabına esas alınan (brüt ya da net) arsa payı metrekaresi ile yapı alanı emsali (kaks) ve paylaşım oranının çarpımı sonucu bulunacak emsale dahil yeni yapı alanı payını gösterir; hak sahiplerine dönüşüm sonucu verilecek yeni yapıdaki bağımsız bölümler, yalnızca emsale dahil yeni yapı alanından kapsadığı kısım dikkate alınarak her hak sahibine verilir ve bu emsale dahil yeni yapı alanı payı ile bu alanın payına emsal harici yeni yapı alanından düşen kısım için hak sahiplerinden hiç bir bedel istenmez; ayrıca emsal harici alanların yeni yapılardaki dağılımında, uygulamacı kamu kurumuna ve hak sahiplerine paylaştırılacak kısımlar arasında ayrımcılık yapılmaz. Dönüşüm uygulaması kamuya kat karşılığı pay verilmesini içeriyorsa, yeni bina yapısı, alt ve üst arayapı ve donatı yapısı maliyetleri dahil, hiçbir maliyet hak sahiplerine yansıtılmaz. Dönüşüm uygulaması kamuya kat karşılığı pay verilmesini içermiyorsa ve dönüşüm sonucu elde edilecek bütün yeni yapı alanı hak sahipleri arasında paylaştırılacaksa, hak sahipleri, kendilerine tapusu verilecek yeni yapı alanının payına bütün bina yapım maliyetinden düşen kısım kadar ipotek yoluyla borçlandırılır. Hak sahipleri ile uygulamacı kamu kurumu arasındaki parça yeni yapı alanı devirleşmeleri, SPK lisanslı bir taşınmaz değerleme firmasınca belirlenmiş piyasa değerleri üzerinden yapılır. Yeni yapıdaki bağımsız bölüm paylaşımları, hak sahiplerinden bir arada ve yanyana sahiplik başvurusunda bulunanlar için, alacakları bağımsız bölümlerin yalnızca kendi aralarında paydaşlık içermesi ve özellikle ticari ofis şeklindeki bağımsız bölümlerde yanyana ve olabildiğince tam ya da yarım katı kapsayacak şekilde olması istekleri dikkate alınarak yapılır. Hak sahibine düşecek bağımsız bölümün/bölümlerin Bakanlıkça belirlenen süreler içerisinde teslim alınmaması durumunda satışa çıkarılan bu bağımsız bölüm/bölümler üzerindeki hak sahibinin hakkı satılana kadar sürer; dönüşüm sonrası yeni yapı alanı payı satılarak elde edilen satış bedeli hak sahibi adına açılacak vadeli bir hesaba yatırılır ve durum hak sahibine bildirilir.

Her hak sahibine, boşaltımdan yeni yapı teslimine kadar, sahip olduğu her bağımsız bölüm başına, bağımsız bölümdeki hissesi oranında, ayrı kira yardımı yapılır. Dönüşüm sürecinde yıkılmış yapılar da yıkım öncesinde içerdiği bağımsız bölümlere göre kira yardımı kapsamına alınır." şeklinde ve 6A/5 fıkrasının mevcut metni 1.bent olarak bütünüyle korunarak yeni eklenecek 2.bendinin "Hazine'ye tapu devirleri karşılığında, hak sahiplerine dönüşüm alanında yapılacak yeni yapılardaki bağımsız bölümlerde hak sahipliğini gösteren ve dönüşüm sonrasında tapu senetleriyle değiştirilecek satılabilir gayrimenkul sertifikaları ve bu sertifikalar verilinceye kadar da uygulanacak dönüşüm uygulama esaslarını açıklayan ve hak sahibi bazında dönüşüm öncesi arsa payı metrekaresi ve dönüşüm sonrası verilecek yeni yapı alanı metrekaresi formülü gibi hak sahipliği verilerini ve bilgilerini içeren e-imzalı bir belge verilir. Hazine'ye devrolunan dönüşümlenecek taşınmazların Hazine'ye devir tarihinde ödeme süresi geçmemiş emlak vergisi taksitleri terkinlenir." şeklinde yeniden düzenlenmesini istemekteyiz.

Sonuç ve İstem

Bakanlığınız'ca, önce Fikirtepe ve Çevresi Riskli Alanı 1.Etabı dönüşüm uygulama esaslarını açıklayan broşürdeki bilgileri ve hak sahibi bazında hak sahipliği verilerini ve bilgilerini içeren ve 6306 sayılı Kanun'un 6A Maddesi’nin 7.fıkrasının mevcut haliyle uygulanmayacağını belirten e-imzalı bir belge verileceğinin, projeler hazır olunca ise dönüşüm sonucu yapılacak yeni yapılardaki bağımsız bölümlerde hak sahipliğini gösteren ve dönüşüm sonrası tapu senetleri ile değiştirilecek satılabilir gayrimenkul sertifikası verileceğinin ve bunun yapılacağının yasal olarak güvencelenmesi için 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un 6A Maddesi'nin 5 ve 7.fıkralarının yukarıda belirtildiği şekilde TBMM'ce en yakın zamanda yeniden düzenlenmesi için mevzuat değişikliği çalışması yapıldığının, bu yazının 30 günlük yanıtlama süresinde e-imzalı bir yazıyla tarafımıza açıklanmasını istediğimizi, aksi takdirde anayasal mülkiyet hakkımızın bir gereği olan söz konusu belgelerin verilmesi ve anayasal mülkiyet hakkımızın varlığını ve karşılık değerini, korumayarak ve belgelenmesini sağlamayarak, haklı kamu yararı da olmaksızın, yıllarca belirsizce yasal güvence dışında ve askıda bırakacak şekilde düzenlenmiş görünen 6306 sayılı yasanın 6A/5 ve 6A/7. fıkralarının T.C.Anayasası'na uygunluğunun denetlenmesi için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi istemleriyle İdare Mahkemesi'ne başvuracağımızı ve amacımızın sürecin, kesintilenmeden, hak sahiplerinin haklarının yasal güvenceye alındığı hukuka uygun bir mecrada ilerlemesini sağlamak olduğunu bildiririz. Dönüşüm sonrası tapu senetleri ile değiştirilecek satılabilir gayrimenkul sertifikaları verilinceye kadarki hak sahipliğine ilişkin belgesizliği gidermek için istenen e-imzalı ve antetli bakanlık yazısının bir örneği ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla

Bakanlığa verilecek Örnek Dilekçesi ve EK 1- 6306 Sayılı Uygulama Protokolü - EK-2 Bakanlık Broşür indirmek için buraya tıkla

Yasin BEKTAŞ - 0549 8413716

FİKİRTEPE PLATFORMU & FİKİRTEPE DERNEK BAŞKANI